L’escola es caracteritza per ser un espai social de construcció on interactuen mestres, professors, alumnes, pares…

Jorge R, Maldonado i Gabriela A. Arévalo.

El Departament d’Orientació és l’encarregat d’atendre a les relacions dins l’escola, per facilitar el desenvolupament i maduració del nostre alumnat en l’àmbit escolar. Amb l’alumnat: treballem atenent la seua diversitat i les necessitats que es deriven d’aquesta. Entenent que la diversitat és una qualitat inherent a les persones. Amb famílies: des de l’orientació, informació i acompanyament en el seu procés com a mares i pares. Amb professorat: treballem per atendre l’alumnat des de l’equip multidisciplinari que formem, aportant la visió psicològica en les intervencions escolars.

El D.O. és part de la columna vertebral de l’escola. Forma part de la comissió coordinació pedagògica, per tenir sempre en compte l’àmbit psicopedagògic en les dinàmiques, plans i polítiques de prevenció i d’actuació que s’articulen l’escola.

Tot açò ho fem des d’una Orientació Humanista, que és la base d’aquest Departament, açò vol dir una orientació centrada en la persona, en el respecte a la seua individualitat i l’acompanyament cap a un creixement responsable i respectuós dins la comunitat escolar, on l’aprenentatge és una eina per desenvolupar-se i créixer com a persones.

El Departament d’Orientació està composat de  dos àmbits, bàsics i necessaris en el nostre projecte escolar. Aquests àmbits estan  encapçalats per MªJosé Burgos, Psicóloga i Orientadora i Maria Torrejón, mestra de Pedagogia Terapèutica.

MªJosé i Maria treballen amb l’alumnat de l’escola des de l’atenció i l’acompanyament i amb estreta comunicació amb el professorat, les tutories i els diferents equips docents.

El seu objectiu de base és  la intervenció amb els diferents membres de la comunitat escolar  per atendre la inclusió de tot l’alumnat.

Això pretén  aconseguir un desenvolupament integral de  l’alumnat en els àmbits cognitiu , social, afectiu i emocional al llarg de la seua etapa escolar.

Com desenvolupa aquest acompanyament?

Mitjançant, l’atenció directa, el seguiment i  l’orientació.

Participant en diferents comissions organitzatives del centre i externes.

Amb qui treballa?

Amb l’alumnat, les famílies i amb el personal docent i no docent, en definitiva, amb tota la comunitat educativa.

 Mª José Burgos com a psicóloga i orientadora. (per a concretar)

Atén  a nivell individual i grupal a tota la  comunitat educativa. Assessora a l’alumnat, les famílies i el professorat des de d’una vessant humanista on s’atén la seua totalitat com a persona, acompanyant el procés individuals de cadascun.

Funcions Principals:

Assessorament i acompanyament:

 • Orientació a l’alumnat, famílies i l’equip docent, en diferents situacions evolutives, emocionals i educatives .
 • A través de la intervención directa individual, grupal, a través de taller xerrades Presa de decisions i Orientació Professional, programes de prevenció de  situacions de risc…
 • Afavorir les pràctiques inclusives assessorant en els projectes educatius, plans d’atenció a la diversitat i inclusió educativa, així com en la promoció de programes adequats, a través de la participació en la comissió de coordinació pedagògica.
 • Participar en diferents comissions i grups de treball al centre: Comissions de transició, inclusió, convivència, formació.

Valoracións:

Utilització d’instruments valoratius individuals i grupals que aporten informació per orientar com atendre de la millor forma possible l’alumnat.

Coordinació l’avaluació psicosociopedagógica.

Sol·licitud de recursos:

“vetllar per què el nostre centre aconseguixca la major part de recursos i mesures a les que podem accedir per garantir que quede coberta l’escolarització de tot el  nostre alumnat i tenir un centre centre inclusiu”

Coordinació i col·laboració: amb organismes oficials i organismes comunitaris que refrenden la pràctica del nostre D.O.

 María Torrejón com a Mestra de Pedagogia Terapèutica.

Atén a la  inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu mitjançant l’atenció directa amb l’alumnat, prioritàriament dins de l’aula o en xicotets grups, implementant metodologies inclusives que beneficien a tota la comunitat educativa.

Funcions principals:

 • Disseny d’activitats i materials individualitzats per a l’alumnat que disposa d’aquest recurs per tal de treballar els objectius programats en funció de les seues necessitats
 • Disseny d’activitats inclusives per a l’aula en funció de les necessitats de l’alumnat.  Crear i facilitar recursos a peticions del professorat d’infantil, primària i secundària.
 • Assessorar i col·laborar amb professorat en qüestions relatives a la diversitat de la seua classe, de mesures que podem ficar en marxa en el aula i sobre la documentació relativa. (Identificació de dificultats, planificació i programació de mesures, avaluació de l’alumnat…)
 • Proposar activitats per a l’aula ordinària que estimulen les habilitats de l’alumnat per a previndre dificultats en els aprenentatges.
 • Assessorar i acompanyar a les famílies sobre les dificultats que tenen els seus fills i filles.
 • Coordinació amb la resta de professionals de suport a la inclusió. Transmissió a la resta de l’equip docent.
 • Finalització i entrega d’informes Participació en les avaluacions i la recollida d’informació
 • Participació en totes les etapes i reunions d’equip docent com a personal especialitzat de suport a la inclusió.
 • Participació en el Seminari de Disseny Universal d’Aprenentatge de CEFIRE de Inclusiva.
 • Creació d’un web amb recursos per a tota la comunitat educativa

Mestra d’Audició i llenguatge  depenent de Consellería:

A través de la gestió del Departament d’Orientació contem al centre amb el recolzament d’una profesional d’Audició i Llenguatge del SPE V-04 de Torrent, que s’encarrega de atendre l’àmbit de la comunicació el llenguatge en l’alumnat que així ho precisa i assessorar el professorat en termes d’intervenció en aquest àmbit.

Funcions principals:

 • Assessorar i col·laborar en la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu derivades de dificultats del llenguatge i/o parla de l’alumnat, així com per a la planificació, desenvolupament i avaluació d’actuacions preventives.
 • Dissenyar i desenvolupar programes d’estimulació i desenvolupament del llenguatge oral dirigits a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil junt al professorat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar programes individuals.
 • Coordinació amb els equips docents.
 • Assessorar, col·laborar orientar i acompanyar als equips docents i les famílies.
Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search