Enllaços:

Hui en dia vivim en una societat on l’esport ha adquirit gran importància; la cultura al cos, la necessitat de tindre una vida saludable, els diferents esports que hi ha en la societat, les activitats esportives personals, la repercussió social que tenen els esports en la nostra vida, les «actituds» que envolten l’esport etc., fan que l’esport siga (com sempre) un vehicle per a transmetre valors i una ferramenta per a l’educació.

Per aquestes raons, es fa imprescindible que ensenyem als nostres alumnes a ser crítics amb tot allò que envolta a l’esport i tenim que educar-los i d’acompanyar-los en les diferents vessants.

Per això, al llarg de l’educació primària i secundària, treballarem amb els nostres alumnes per a que siguen capaços de conèixer i cuidar el seu cos, que sàpiguen diferenciar què tipus d’activitats són o no saludables, a gaudir de diferents esport i conèixer les segues regles i normes, que siguen crítics amb les notícies esportives, que siguen capaços de rebutjar situacions violentes, que aprenguen a respectar-se i respectar als demés, que siguen capaços d’acceptar-se i acceptar al demés, amb les seues diferències, i sobre tot, que siguen capaços d’aprendre la cultura de l’esforç.

— Participar i col·laborar de manera activa, amb regularitat i eficiència, en les activitats programades, amb independència del nivell d’habilitat i capacitat personal i valorant els aspectes de relació que fomenten; mostrant una actitud de respecte i tolerància cap a tots els membres de la comunitat educativa.
— Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, riscos i contradiccions que presenta la pràctica habitual i sistemàtica de l’activitat física al llarg de la vida, en el desenvolupament personal i en la millora de les condicions de qualitat de vida i salut, individual i col·lectiva.
— Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant la millora de les capacitats, tant físiques com a motrius, desenvolupant actituds de autoexigència i superació personal.
— Planificar activitats que permetin satisfer les necessitats personals en relació a les capacitats físiques i habilitats específiques a partir de la valoració del nivell inicial.
— Conèixer el cos i les seves necessitats, adoptar una actitud crítica i conseqüent enfront de les activitats dirigides a la millora de la condició física, la salut i la qualitat de vida, fent un tractament diferenciat de cada capacitat.
— Reconèixer, valorar i utilitzar el cos com a mitjà de comunicació i expressió creativa; dissenyar i practicar activitats rítmiques amb i sense una base musical.
— Reconèixer el mitjà natural com a espai idoni per a l’activitat física, i discriminar aquelles pràctiques que poden causar-li qualsevol tipus de deterioració.
— Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars, tradicionals i recreatius, com a elements característics de la Comunitat Valenciana que fa falta preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal i col·laborar amb l’organització de campionats i activitats de divulgació. Especialment, la Pilota Valenciana en les seves diferents modalitats.
— Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
— Conèixer i utilitzar tècniques bàsiques de respiració i relaxació com a mitjà per reduir desequilibris i alleujar tensions produïdes durant l’activitat quotidiana i/o en la pràctica d’activitats físiques esportives.
— Conèixer i practicar activitats i modalitats esportives individuals, col·lectives i d’adversari; aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics en situacions de joc, amb progressiva autonomia en la seva execució.
— Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de suport a la matèria.

— Coordinació dels continguts de primària i secundària.
— Establir i consensuar els criteris d’avaluació de primària a secundària (transició)
— Planificar les eixides i activitats relacionades amb el àrea.
— Planificar activitats esportives extraescolars i les diferents competicions.
— Coordinar el professorat de les activitats extraescolar.

— Paqui Barquero Saz (Mestra de Educació Física de Primària i coordinadora d`activitats extraescolars)
Inmaculada Valcárcel (Mestra de Educació Física de Secundària i coordinadora de Primària)
Pere Ruíz Gomar (Professor de música en Secundària)
Germán Sánchez Guerrero (Professor de plàstica i coordinador de Secundària)

Eixides:

— Eixida bicicletes.
— Matinal atlètica.
— Eixida de colpbol.

Activitats:

— Carrera solidària contra la fam.
— Miniolimpiada Escolar.
— Competició de Voleï.
— Competició de Bàsquet.

Este treballant les critèris.

En breu podreu accedir

Disculpeu la molèstia!

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search